رشته های تحصیلی

 

ردیف

مقطع تحصیلی

رشته تحصیلی

گرایش

1

 

کارشناسی پیوسته

مهندسی کامپیوتر

 

2

مهندسی برق (الکترونیک)

 

3

حسابداری

 

4

حقوق

 

5

 

 

 

کاردانی پیوسته

نقشه کشی معماری

معماری

6

الکترونیک

رادیو و تلویزیون

7

الکترونیک

الکترونیک عمومی

8

الکترونیک

تاسیسات الکتریکی

9

ساختمان

کارهای عمومی ساختمان

10

نرم افزار کامپیوتر

کامپیوتر

11

علمی کاربردی حسابداری(صفحه 1 و 2)

 

12

الکتروتکنیک

برق صنعتی

13

 

 

 

کاردانی ناپیوسته

علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر

 

14

کاردان فنی عمران

کارهای عمومی ساختمان

15

کاردان فنی برق

الکترونیک

16

کاردان فنی برق

مخابرات

17

کاردان فنی برق

قدرت

18

مدیریت بازرگانی

 

19

حسابداری